پیگری سفارشات گمرکی

ورود عضویت

ایجاد یک حساب کاربری

موارد ستاره دار(*) اجباری هستند.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *
شماره تماس *
ترخیص کالا و محمولات هوایی از گمرک فرودگاه امام خمینی
با حضور نیروهای خود در گمرک فرودگاه امام خمینی آماده به ترخیص اسناد کالاهای وارداتی شما در حداقل زمان با حداکثر منافع خواهد بود.
ترخیص کالا و محمولات دریایی و کانتینری از گمرک شهید رجایی
با استقرار دائمی خود در بندرعباس و گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر به ترخیص محمولات کانتینری و خرده بار تاجران گرامی می پردازد.
ترخیص کالا و محمولات زمینی از گمرکات تهران
با سابقه بالا در ترخیص کالا از گمرک شهریار، گمرک غرب، گمرک پیام ، گمرک جنوب به صورت حرفه ای به ترخیص کالای تاجران گرامی به صورت فول کانتینر و به صورت خرده بار یا گروپاژ می پردازد.
حواله جات ارزی، انتقال وجه بانکی و اعتبارات اسنادی
در حداقل زمان ممکن تخصیص ارز دولتی به واردات کالای مشمول ارز تاجران گرامی و سویئفت حواله جات و گشایش اعتبار اسنادی در بانک های خصوصی و دولتی
فورواردری و حمل و نقل بین المللی کالا
واحد فورواردری کالا با تخصص و شناخت مناسب از بزرگترین و معتبرترین حمل کنندگان به حمل و نقل بین المللی محمولات تاجران گرامی از اروپا و آسیای جنوب شرقی و ارائه خدمات حمل از انبار مبداء به صورت زمینی دریایی و هوایی با بهترین نرخ ها و سرویس ها به مقصد می پردازد.

خدمات شرکت ترخیص کالا

مقررات ترخیص کالا -ماده 14: برای اقدام به واردات و بازرگانی بین الملل آشنایی به یکسری از قوانین ترخیص کالا برای صاحبان کالا الزامی است.

بدهی ماده 14 بیان می کند که کالای موجود در گمرک در حکم تضمین پرداخت کلیه حقوق و عوارض مربوط به ورود قطعی کالا و بدهی های قطعی صاحب کالا در خصوص حقوق گمرکی، سودبازرگانی، عوارض، هزینه ها می باشد. تا زمانی که کالایی در انبار گمرک است و ترخیص نشده از بابت حقوق و عوارض گمرکی، سودبازرگانی و هزینه ها که به ورودقطعی آن کالا منجر می شود به عنوان وثیقه قرار می گیرد.

ترخیص کالا

 

وظایف ترخیص کار در قبال ماده 14:

می بایست از بابت ترخیص قطعی و خروج کالا از گمرک مبلغی را بابت وجوه فوق پرداخت نمود و تا زمانی که این وجه پرداخت نشود کالا قابل ترخیص نیست، اگر ترخیص کار و یا شرکت ترخیص کار به هنگام تسلیم اظهارنامه ورود قطعی به دایره احراز هویت متوجه نشود که مبلغی نیز از بابت بدهی قطعی قبلی مدیون می باشد، تا زمانی که آن بدیهی نیز پرداخت نگردد گمرک می تواند به میزان بدهی از ترخیص کالا خودداری نماید.

به طورکلی عملیات اجرائی و وصول حقوق و عوارض گمرکی، سودبازرگانی و دیگر هزینه ها که بابت مطالبات کسر دریافتی قطعی شده به مودی از سوی گمرک شکل می گیرد به دوصورت امکان پذیراست .

اول اعمال ماده 14 قانون امورگمرکی و ترخیص کالا

دوم اعمال تبصره ذیل ماده 15 همان قانون

ابتدا گمرک به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی می پردازد.

تعریف مرور زمان : فاصله زمانی است که پس ازانقضای آن دعوی دردادگاه مسموع نیست .

مرور زمان قانونی درگمرک ماده 16 قانون امور گمرکی :

هرگاه بعد از ترخیص کالا  از گمرک مشخص گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می باشد بیش تر یا کم تر از آنچه مقرر بوده دریافت شده یا اساساً دریافت نشده یا اشتباهی دریافت گردیده است هریک ازطرفین( گمرک و ترخیص کار به عنوان نماینده صاحب کالا) می توانند ظرف مهلت 8 ماه ازتاریخ ترخیص کالا) صدورسند ترخیص و امضا پروانه گمرکی( نسبت به مطالبه کسر دریافتی با استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.

توجه : مرورزمان قانونی تفاوت های ناشی از اظهار خلاف در نوع جنس توام با اسناد نادرست یکسال از تاریخ خروج کالا از گمرک است .

اسناد نادرست : هرگونه سندی است که درآن مشخصات کالا بوده و صاحب کالا ردیف کمتر تعرفه را پرداخت نموده باشد. مانند اظهارنامه مبل و صندلی تختخواب چوبی ذیل عنوان اشیا چوبی یا عنوان کلی در اظهار برای لوازم برقی، یدکی، بدنه تحت عنوان لوازم یدکی با ردیف تعرفه اظهارشده متروکه که از مصادیق اظهار خلاف فاکتور و پروفرم و بارنامه می باشد.

توجه، جرایم اظهار خلاف ماده 27: در موارد عادی تفاوت تعرفه، ارزش، کسر پرداختی عوارض گمرکی، هزینه ها و هرگونه خلاف دیگر که متضمن زیان مالی دولت باشد، یعنی منجربه عدم وصول حقوق و عوارض و سود بازرگانی و هزینه گردد ) حداقل %10  و حداکثر 100 % ما به التفاوت است .

جرایم اظهار خلاف ماده 27 توام با ابراز اسناد نادرست : از 50 % الی 100 % مابه التفاوت است.

صدورمطالبه نامه کسردریافتی :

پس ازآن که اظهارنامه و پروانه گمرکی مهر و امضا گردید دفترکوتاژ پروانه را با اخذ رسید به صاحب کالا یا نماینده قانونی ارائه نموده واظهارنامه را از طریق مرکز جمع آوری اظهارنامه به بایگانی سرویس ارزیابی ارسال می دارد. این دایره موظف است اظهارنامه ها را هرچه سریع تر-به علت آغاز مرور زمان 8 ماه- به بازبینی آن گمرک ارجاع دهد.

بازبینی :

اظهارنامه های وارده -صادره و گاهی پته های صادره و وارده- را از لحاظ احرازهویت، مالکیت مقررات صادرات و واردات، نرخ ارز و سرانجام ردیف تعرفه و ارزش کالا مجددا پس از سرویس ارزیابی و درب های خروج بررسی می نماید.

پرونده های بازبینی :

1- مطالبات قطعی: که به صورت فرم های چاپی موسوم به مطالبه نامه کسر دریافتی به عنوان صاحب کالا ارسال می شود.

2- مطالبات غیرقطعی: تا حصول نتیجه نهایی ازبابت مطالبات قطعی فوق (بابت ردیف تعرفه یا ارزش و موارد دیگر) قطع مرور زمان قانونی می گردد که شامل حقوق و عوارض گمرکی، سودبازرگانی، هزینه ها وجریمه احتمالی می باشد.

پس ازآن که مطالبه نامه کسردریافتی توسط ارزیاب یا کارشناس بازبینی تنظیم وامضا گردید، مسئول بازبینی نیزآن را امضاء نموده وپس ازامضا مدیرکل گمرک اجرائی توسط دفترحقوقی و قضائی گمرک ایران(درحوزه تهران) و در صورتی که مودی ساکن شهرستان یا استان دیگری باشد توسط گمرک اجرائی و در صورت عدم وجود گمرک اجرائی در محل سکونت مودی مراتب ازطریق اداره کل دارائی ابلاغ قانونی می گردد.

درصورت درست نبودن نشانی صاحب کالا ابلاغ به نماینده قانونی وی درحکم ابلاغ قانونی و ناقص مرور زمان 8 ماه می باشد.

صاحب کالابه موجب مواد 16 و 297 آئین نامه اجرائی موظف است ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ و رویت، یا وجه مورد مطالبه را بپردازد یا به موضوع اعتراض نماید که دراین حالت گمرک مجددا موضوع را بررسی می نماید و در صورت صحت نظر مودی اقدام به مختومه نمودن مطالبه نامه می نماید و در غیر این صورت مراتب مطالبه نامه را ضمن تائید مجدد با ذکر ادله ابلاغ می نماید.

در این حالت هرگاه مودی ظرف 30 روز از مطالبه اولیه اعتراض ننموده ویا ظرف یک هفته از ابلاغ ثانویه تقاضای ارجاع پرونده را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارائه ننموده و یا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرائی آغازمی گردد.

توجه : هرگاه اعتراض پس از انقضای 30 روزه باشد رسیدگی موکول به تودیع وجه مورد مطالبه است .

پس ازآن که مطالبه نامه کسر دریافتی فوق مشمول عملیات اجرائی گردید ازطرف گمرک طی حکمی بشرح ذیل ابلاغ ماده 14 به گمرکات می شود.

 

به :گمرک ……

از: گمرک ………

موضوع : عملیات اجرائی ماده 14  ق . ا. گ

چون از بابت مطالبه نامه کسر دریافتی ………موضوع اظهارنامه کوتاژ …… پروانه …… متعلق به ……… مبلغ ………… ریال تا کنون به حیطه وصول درنیامده است، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای عملیات اجرائی فوق به میزان مندرج اقدام گردد.

مدیرکل گمرک

 

پس از ابلاغ این نامه به کلیه گمرکات و مراجعه صاحب کالا از طریق واحدهای احراز هویت، بازبینی درهای خروج از ترخیص کالای جدید مودی به نسبت مبلغ مورد مطالبه خودداری و جلوگیری می شود و خروج آن میزان کالا منوط به تائید مبلغ بدهی ماده 14 می باشد.

توجه: گمرکات می بایست پس از وصول مبلغ فوق نسبت به لغو ماده 14 در خصوص مورد( توسط گمرک صادرکننده نامه) و ختم پرونده و مطالبه نامه اقدام نماید. بدیهی است گمرکات دیگر نیز می توانند با تأئید مسئولین ذیرربط مبلغ مورد مطالبه را وصول نماید و مراتب را به گمرک مطالبه کننده اعلام نماید. بی توجهی در این خصوص باعث اتلاف وقت صاحب کالا وقفه در امر اقتصادی می باشد.

تبصره ذیل ماده: درصورتی که گمرک موفق به اخذ نتیجه توسط عملیات اجرائی ماده 14 فوق نگردد معمولاً یک ماه پس ازاعمال ماده 14 به گمرکات طی نامه ای از طریق دفتر حقوقی مراتب را به ادارات کل امور اقتصادی و دارائی جهت اعمال آئین نامه اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم اعلام می دارد که معمولا پس ازحصول نتیجه و اعلام به گمرک درمورد تامین وجه مورد مطالبه پرونده مطالبه نامه مختومه میگردد.

 تعرفه کدها و اولویت بندی های کالایی، الویت ده ها
 مجوز های مورد نیاز برای هر کالا و کد تعرفه